YEN XE DO 2 TANG - DIA TRUOC - PHUOC - TEM CHE -HUONG DECAL