TEM XE - TEM CHẾ - TEM TRÙM NGUYÊN CON XE SH 2012 - 2014 = HƯỜNG DECAL = CÁC TEM CHẾ KHÁC