OP PO 300I GAN CHO XE SH2008 - HUONG DECAL - CAC TEM CHE KHAC