MAT NA CHE MU CHO XE SH VIET NAM 2012 - HUONG DECAL - DO CHOI TRANG TRI XE SH