KIENG KIEU RIZOMA CHO XE WAVE ALPHA - HUONG DECAL - DO CHOI TRANG TRI XE MAY CAC LOAI