KIENG COSO, KIENG RIZOMA CHO XE EXCITER - HUONG DECAL - DO CHOI TRANG TRI XE MAT