KIENG BUA RIZOMA, TAY THANG BIKER, GU BAO VE TAY THANG.. CHO XE EXCITER - HUONG DECAL - KIENG CHIEU HAU CHO XE EXCITER - DO CHOI TRANG TRI XE MAY