KIEN BUA CHIEU HAU RIZOMA MAU MOI 2014 RANH CHO CAC LOAI XE HONDA, YAMAHA, SUSUKI... - HUONG DECAL - DO CHOI XE MAY THAI LAN - PHU KIEN TRANG TRI XE MAY DEP