KHUNG DO BIEN SO BIKER CHO CAC LOAI XE HONDA, YAMAHA, SUSUKI - HUONG DECAL - CAC TEM CHE LHAC - DO CHOI XE MAY THAI LAN