DICH CHE MAT NA, OP PO 300I CHO XE HONDA SH VIET NAM 2012 TAI CUA HANG HUONG DECAL