CAC LOAI MAT NA CHE SH2012, OP PO 300I CHO CAC LOAI XE TAY GA LON - HUONG DECAL - CAC TEM CHE KHAC