CAC LOAI DEN GAM 12 TIA MAU TRANG, XANH DUONG, XANH LA, DO.... - HUONG DECAL - CAC TEM CHE XE KHAC