AB THAI, AB2008, AB2010 = TEM XE DO DEN NHAM = TEM CHE PHOI MAU DO DEN BONG = TEM TRUM NGUYEN CON PHOI MAU DEP